Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor

SUHF:s styrelse beslutade i december 2020 att inrätta Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor. Expertgruppen föreslogs av den tidigare arbetsgrupp som hade i uppdrag att utforska behovet av en mer permanent grupp för högskolepedagogik och lärande. Genom att införa expertgruppen tydliggjordes att sektorn tar ledarskap i frågan om den högskolepedagogiska verksamheten och därmed blir en tydlig aktör i relation till andra inom fältet, samtidigt som de högskolepedagogiska frågorna synliggörs i relation till andra arbets- och expertgrupper.

Uppdrag

Expertgruppen ska ha beredskap för att hantera uppdrag och frågor inom det högskole­pedagogiska området som aktualiseras under perioden. Expertgruppens grunduppdrag är att

 • bevaka och arbeta med aktuella frågor inom det högskolepedagogiska området som är relevanta för SUHF:s medlemmar,
 • utgöra svensk sektorgemensam samarbetspartner för internationella organisationer inom det högskolepedagogiska området,
 • ge SUHF:s presidium och styrelse underlag till remissvar, inspel, etc. inom området.

Av särskild vikt för mandatperioden 2023 – 2024 är att

 • utarbeta och förankra ett färdigt förslag till nationellt ramverk för högskolepedagogisk utveckling,
 • utarbeta och sprida information om den guide till ramverket som ska innehålla referenser till forskning samt förslag och exempel.

Expertgruppen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. Det ingår i expertgruppens uppdrag att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut. Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.

Sammansättning

Ledamöter i expertgruppen för högskolepedagogiska frågor för mandatperioden 2023 – 2024:

 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, ordförande
 • Klara Bolander Laksov, professor Stockholms universitet, verkställande ledamot
 • Nils Ekedahl, prorektor Södertörns högskola
 • Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet
 • Jacob Färnert, ordförande för Sveriges förenade studentkårer
 • Eva Gipperth, högskoledirektör Jönköping University
 • Lena Gumaelius, lektor KTH
 • Per-Henrik Holgersson, dekan/akademichef Kungl. Musikhögskolan
 • Martin Stigmar, professor Malmö universitet

Vid expertgruppens möten deltar Linda Gerén, senior rådgivare vid SUHF:s kansli. Sveriges förenade studentkårer har rätt att utse en representant till expertgruppen. Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.