Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor

SUHF har under lång tid hanterat frågor om pedagogik och lärande i högre utbildning genom tillfälliga arbetsgrupper. För att undersöka behovet av långsiktighet och kontinuerlig bevakning av det högskolepedagogiska området tillsatte SUHF 2019 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utforska behovet av en mer permanent arbetsgrupp för högskolepedagogik och lärande. Arbetsgruppen identifierade flera behov som skulle kunna tillgodoses genom inrättandet av en expertgrupp för högskolepedagogiska frågor. Genom att införa en expertgrupp tydliggörs att sektorn tar ledarskap i frågan om den högskolepedagogiska verksamheten och därmed blir en tydlig aktör i relation till andra aktörer inom fältet samtidigt som de högskolepedagogiska frågorna synliggörs i relation till andra arbets- och expertgrupper.

Uppdrag

SUHF tillsätter en expertgrupp för högskolepedagogiska frågor. Gruppens uppdrag är att:

 • bidra till att samla och sprida relevant forskningsbaserad kunskap i högskolepedagogiska frågor
 • identifiera behov av kunskapsutveckling inom särskilda områden av relevans för expertgruppens område och uppdra åt personer/grupper att ta fram underlag
 • skapa kontinuitet och uppföljning genom att sprida kunskap från rapporter och utredningar nationellt för att underlätta lärande
 • utgöra ett forum för samtal och samarbete mellan ledningsrepresentanter och representanter för pedagogiska utvecklare för att identifiera utmaningar, samarbeta kring lösningar, samt lyfta fram goda exempel och resultat av hur man vid olika lärosäten arbetat för att hantera dessa
 • utgöra svensk sektorgemensam samarbetspartner för internationella organisationer inom det högskolepedagogiska området
 • ansvara för att etablera rutiner kring utseende av organisatörer för NU-konferensen, uppföljning och överlämning mellan konferensorganisatörer
 • bereda frågor av högskolepedagogisk karaktär till SUHF:s styrelse och presidium
 • bidra innehållsmässigt rörande högskolepedagogiska frågor i utbildningar arrangerade av SUHF.

Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium. Expertgruppen ska vid behov rapportera till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingens möten. En skriftlig rapport ska lämnas vid mandatperiodens slut.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2022 utses:

 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, ordförande
 • Klara Bolander Laksov, Stockholms universitet, verkställande ledamot
 • Nils Ekedahl, vicerektor Södertörns högskola
 • Lars Geschwind, Kungl. Tekniska högskolan
 • Henrick Gyllberg, högskoledirektör Blekinge tekniska högskola
 • Per-Henrik Holgersson, dekan/akademichef Kungl. Musikhögskolan
 • Pernilla Nilsson, prorektor Högskolan i Halmstad
 • Mette Sandoff, vicerektor Göteborgs universitet
 • Jacob Färnert, vice ordförande SFS
 • Linda Gerén, utredare vid SUHF:s kansli

SFS har rätt att utse en representant till expertgruppen.