Expertgruppen för etikfrågor

SUHF:s styrelse beslutade den 18 september 2018 att inrätta en arbetsgrupp för etikfrågor. Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med att hantera forskningsetiska frågor, hantering och konsekvenser av oredlighet, att främja god forskningssed och underlätta ett rättsäkert arbete med disciplinärenden samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt inom området. Förutom att vara stöd till styrelse och presidium i frågor inom gruppens område, bland annat genom förslag till remissyttranden och eventuella lag- och förordningsändringar, bör följande frågor ingå i gruppens arbete under kommande mandatperiod.

Uppdrag

Gruppen ska:

 • skapa en arena för ett nyanserat samtal om misstag, fel och fusk samt hur vi skaparförutsättningar för ansvarstagande i att hjälpa varandra att göra rätt
 • föra en gemensam diskussion kring hur vi hanterar anklagelser om oredlighet eller påvisadoredlighet vid våra lärosäten, på kort och lång sikt
 • följa etableringen av den nya oredlighetsnämnden och analysera konsekvenserna av det nyasystemet, detta bör även innefatta lärosäternas egen hantering av brott mot godforskningssed som faller utanför oredlighetsbegreppet
 • föra dialog med externa aktörer, som hanterar förebyggande arbete såväl som konsekvenserav oredlighetsutredningar och påvisad oredlighet, såsom forskningsfinansiärer
 • bevaka etableringen av den nya etikprövningsmyndigheten, inventera hur lärosäten hanterarfrågor som efterlevnad av etikprövningslagen, samtycke, utbildning och information rörandeforskningsetik samt identifiera praxis
 • bevaka utredningar inom området
 • inrätta en särskild grupp för arbetet i med disciplinärenden
 • överväga lämpligheten att ta fram rekommendationer.

Gruppen ska överväga värdet av att genomföra workshops, konferenser eller seminarier inom gruppens verksamhetsområden.
Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget. Initiativ som innebär kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.
Gruppens arbete redovisas vid behov till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingar. En slutrapport lämnas till stydrelsen i slutet av mandatperioden.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 2021-2022 utses:

 • Eva Wiberg, rektor, Göteborgs universitet (ordförande)
 • Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet (vice ordförande)
 • Stefan Eriksson, rektorsråd, Uppsala universitet (verkställande ledamot)
 • Maria Lantz, rektor, Konstfack
 • Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet
 • Hans Andersson, förvaltningschef, Södertörns högskola
 • Jonas Åkerman, forskningssekreterare, Stockholms universitet (sekreterare)
 • Mats Johansson, forskare, Lunds universitet
 • Maria Nordström, Sveriges förenade studentkårer
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF