Expertgruppen för etikfrågor

SUHF:s styrelse beslutade den 18 september 2018 att inrätta en arbetsgrupp för etikfrågor. Den 16 december 2020 beslutade styrelsen att gruppen skulle fortsätta sitt arbete som expertgrupp.

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med att hantera forskningsetiska frågor, hantering och konsekvenser av oredlighet, att främja god forskningssed och underlätta ett rättssäkert arbete med disciplinärenden samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt inom området.

Uppdrag

Förutom att vara stöd till styrelse och presidium i frågor inom gruppens område, bland annat genom förslag till remissyttranden och eventuella lag- och förordningsändringar och andra skrivelser, bör följande frågor ingå i gruppens arbete under kommande mandatperiod.

Gruppen ska:

 • skapa en arena för ett nyanserat samtal om misstag, fel och fusk samt hur vi skaparförutsättningar för ansvarstagande i att hjälpa varandra att göra rätt och värdera om det är lämpligt att ta fram stödmaterial för detta
 • föra en gemensam diskussion kring hur vi hanterar anklagelser om oredlighet eller påvisad oredlighet vid våra lärosäten, på kort och lång sikt
 • följa arbetet i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) och analysera konsekvenserna av systemet. Detta innefattar även lärosäternas egen hantering av brott mot god forskningssed som faller utanför oredlighetsbegreppet
 • följa arbetet i Etikprövningsmyndigheten (EPN) och Överklagandenämnden för etikfrågor (ÖNEP) samt inventera hur lärosäten hanterar frågor som efterlevnad av etikprövningslagen, samtycke, utbildning och information rörande forskningsetik samt identifiera praxis
 • föra dialog med externa aktörer, som hanterar förebyggande arbete såväl som konsekvenser av oredlighetsutredningar och påvisad oredlighet, såsom forskningsfinansiärer
 • bevaka utredningar inom området
 • tillse att ett sektorsgemensamt arbete görs kring disciplinärenden
 • överväga lämpligheten att ta fram och revidera rekommendationer.

Gruppen ska överväga värdet av att genomföra workshops, konferenser eller seminarier inom gruppens verksamhetsområden.
Initiativ som innebär kostnader för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.
Gruppens arbete redovisas vid behov till presidiet/styrelsen och vid förbundsförsamlingar. En slutrapport lämnas till styrelsen i slutet av mandatperioden. Uppdraget innefattar även att kommunicera gruppens arbete med berörda lärosätesfunktioner, relevanta nätverk, myndigheter och andra intressenter.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 utses:

 • Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala universitet (ordförande)
 • Stefan Eriksson, rektorsråd, Uppsala universitet (verkställande ledamot)
 • Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet
 • Lars Lundberg, dekan, Blekinge tekniska högskola
 • Hans Andersson, förvaltningschef, Södertörns högskola
 • Jonas Åkerman, forskningssekreterare, Stockholms universitet (sekreterare)
 • Mats Johansson, forskare, Lunds universitet
 • Karl Kilbo Edlund, Sveriges förenade studentkårer
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har rätt att utse en representant till expertgruppen. Expertgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.