Arbetsgruppen för vårdkompetens

Hälso- och sjukvården har stort behov av personal över hela landet. Den 1 januari 2020 inrättade regeringen ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården. Rådet består av 14 ledamöter som representerar regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). SUHF har fem representanter i rådet.

Uppdrag

SUHF tillsätter en arbetsgrupp för vårdkompetens med en representant för var och en av landets sex vårdregioner. Gruppens uppdrag är att samordna lärosätenas arbete med vård­kompetens och vara förbundets nod relativt det nationella vårdkompetensrådet.

Gruppen ska

  • följa och analysera arbetet i det nationella vårdkompetensrådet
  • beakta vad olika parter – regioner, kommuner, Socialstyrelsen och UKÄ – gör inom området
  • bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn
  • föreslå åtgärder för ökad samverkan och samordning mellan lärosätena i strategiskt viktiga frågor som förenade anställningar, VFU/klinisk praktik, karriärvägar, forskar­utbildning etc.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 1 december 2020 – 31 december 2021 utses

  • Roger Klinth, rektor Ersta Sköndal Bräcke högskola (ordförande)
  • Karin Blomberg, prodekan Örebro universitet
  • Lena Mårtensson, prorektor Högskolan i Skövde
  • Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet
  • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
  • Johan D Söderholm, dekan Linköpings universitet