!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för vårdkompetens – ersatt av expertgrupp

Denna arbetsgrupp upphörde den 31 december 2023 och ersattes av SUHF:s expertgrupp för professionsutbildningar inom hälso- och sjukvården från och med den 1 januari 2024.

Hälso- och sjukvården har stort behov av personal över hela landet. Den 1 januari 2020 inrättade regeringen ett nationellt vårdkompetensråd. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården. Rådet består av 14 ledamöter som representerar regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). SUHF har fem representanter i rådet.

Uppdrag

SUHF har tillsatt en arbetsgrupp för vårdkompetens med representanter för var och en av landets sex vårdregioner. Gruppens uppdrag är att samordna lärosätenas arbete med vårdkompetens och vara förbundets nod relativt det nationella vårdkompetensrådet.

Gruppen ska

 • följa och analysera arbetet i det nationella vårdkompetensrådet
 • beakta vad olika parter – regioner, kommuner, Socialstyrelsen och UKÄ – gör inom området
 • bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn
 • föreslå åtgärder för ökad samverkan och samordning mellan lärosätena i strategiskt viktiga frågor som förenade anställningar, VFU/klinisk praktik, karriärvägar, forskar­utbildning etc.

Sammansättning

Regeringen har 15 december 2022 beslutat om förordnande i Nationella vårdkompetensrådet. SUHF förlänger därför arbetsgruppens uppdrag och utser följande personer till ledamöter för perioden 1 februari 2023 – 31 december 2024:

 • Roger Klinth, rektor, Marie Cederschiöld högskola (ordförande)
 • Anna-Karin Andershed, prorektor, Örebro universitet
 • Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde
 • Ewa Ehrenborg, vicerektor, Karolinska Institutet
 • Magnus Hultin, vicedekan, Umeå universitet
 • Kristina Åkesson, dekan, Lunds universitet
 • Johan D Söderholm, professor, Linköpings universitet
 • Christopher Sönnerbrandt, senior rådgivare, SUHF:s kansli.