!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för digital examination

Pandemin och dess konsekvenser för utbildningarna vid landets lärosäten har aktualiserat frågan om hur digitala examinationer kan och bör genomföras för att tillgodose examinationernas kvalitet och rättssäkerhet under gällande regelverk. Den stora mängden digitala examinationer har även resulterat i fler disciplinärenden. Utredare Jörgen Tholin har gjort en första inventering av situationen och rekommenderat SUHF:s styrelse att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att utreda frågan skyndsamt.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag till rekommendationer för genomförandet av digitala examinationer vid landets lärosäten. Arbetet inkluderar om möjligt kameraövervakade examinationer. Om arbetsgruppen identifierar behov av förändringar i gällande regelverk ska gruppen bereda förslag på skrivelse som SUHF kan gå vidare med. Arbetsgruppen ska regelbundet rapportera till presidiet och lämna en första rapport vid förbundsförsamlingens möte den 10 mars 2021.

Sammansättning

 • Ylva Fältholm, Högskolan i Gävle, ordförande
  Sofia Stureson, Karolinska Institutet
  Johanna Alhem, Lunds universitet
  Eva Dannetun, Mittuniversitetet
  Jerker Dahne, Stockholms universitet
  Karin Apelgren, Uppsala universitet
  Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet
  Petronella Ekström, Örebro universitet
  Maria Strand, Högskolan i Gävle, sekreterare
 • Agnes Berg, SFS
  Linda Gerén, SUHF:s kansli

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har rätt att utse en representant till expertgruppen. Jörgen Tholin, som utredde behovet av rekommendationer, kommer fungera som rådgivare till gruppen. Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med kansliet.