Arbetsgrupp för lärosätenas bidrag till totalförsvaret  

Expertgruppen för samverkan har fått uppdraget att under mandatperioden 2023-2024 arbeta med kunskaps- och kompetensfrågorna kring totalförsvaret. Exempel kan vara cybersäkerhet, katastrofmedicin, totalförsvarsjuridik, mm. Expertgruppen har därför tillsatt en arbetsgrupp under expertgruppen för dessa frågor.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska i dialog med politik, berörda myndigheter, näringsliv och organisationer inventera lärosätenas möjlighet att säkerställa utbildningsbehoven för:                                 

1)      civilt försvar och krisberedskap
2)      militärt försvar.

Påbörja en dialog om forskningsbehov för totalförsvaret och krisberedskapssystemet.

Avgränsning: Frågor relaterade till lärosätenas ordinarie säkerhetskyddsarbete ingår inte i arbetsgruppens uppdrag. Däremot knyts en representant från säkerhetschefsnätsverket till arbetsgruppen för att säkerställa nödvändig dialog.

Medlemmar i arbetsgruppen bör initialt hämtas från lärosäten på de orter vars länsstyrelser är ledningsansvariga för de sex nya civilområdena. Försvarsmakten planerar också justeringar i sin regionala indelning för att underlätta samverkan med det civila försvaret.

När arbetsgruppen kommit igång med sitt arbete kommer representanter även från andra lärosäten att inbjudas delta.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 2023-02-01 till 2024-12-31 utses:

 • Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, ordförande (Mellersta civilområdet)
 • Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan, vice ordförande (Östra civilområdet)
 • Mats Koraeus, senior analytiker Försvarshögskolan, verkställande ledamot
 • Annevi Fredäng, säkerhetschef Linköpings universitet (Sydöstra civilområdet)
 • David Gisselsson Nord, professor och vice dekan Lunds universitet (Södra civilområdet)
 • Richard Torkar, professor och prefekt, Chalmers och Göteborgs universitet (Västra civilområdet)
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå Tekniska universitet (Norra civilområdet)
 • Ingela Pihl, samverkanskoordinator Örebro universitet, sekreterare

Arbetsgruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget.

Gruppen adjungerar tills vidare följande personer:

 • Anna Paciello Danielsson, avdelningen för krisberedskap och civilförsvar vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Rickard Stridh, forskningschef vid Försvarsmakten
 • David Hedgren, Sveriges förenade studentkårer

Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med kansliet. Arbetsgruppen ska regelbundet rapportera till Expertgruppen för samverkansfrågor.