Arbetsgrupp för lärosätenas arbete med föreskrifter

Statliga universitet och högskolor har fått uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med de föreskrifter som lärosätena beslutar om. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i de resultat och slutsatser som redovisas i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport
Lärosätenas arbete med att utfärda föreskrifter. Redovisning av ett regeringsuppdrag
(U2021/01326).

I uppdraget ingår att säkerställa att föreskrifternas utformning, t.ex. i fråga om beteckning och innehåll, uppfyller krav i lag och förordning. I uppdraget ingår även att universitet och
högskolor gemensamt ska säkerställa att föreskrifterna görs tillgängliga på webbplatserna på ett mer överskådligt, samordnat och enhetligt sätt. Uppdraget ska genomföras i samarbete med UKÄ som har fått uppdrag att stärka och samordna lärosätens arbete med föreskrifter.

Uppdrag

Gruppens uppdrag är:

 • Att underlätta lärosätenas arbete med att utveckla arbetet med föreskrifter.
 • Att verka för att lärosätena gemensamt säkerställer att föreskrifterna görs tillgängliga på webbplatserna på ett mer överskådligt, samordnat och enhetligt sätt.
 • Att i samråd med UKÄ verka för att föreskrifternas utformning, t.ex. i fråga om beteckning och innehåll, uppfyller krav i lag och förordning.
 • Att vid behov föreslå nationellt samordnade lösningar som exempelvis rekommendationer eller systemstöd.
 • Att utgöra referensgrupp för UKÄ:s arbete att ta fram en vägledning och annat arbete som UKÄ utför med anledning av sitt regeringsuppdrag.
 • I gruppens arbete ingår även att överväga konsekvenser för kursplaner och utbildningsplaner.

Sammansättning

 • Björn Sandahl, förvaltningschef, Gymnastik och idrottshögskolan (ordförande)
 • Susanne Kristensson, förvaltningschef, Lunds universitet
 • Karin Cardell, förvaltningschef, Mälardalens universitet
 • Cilla Häggkvist, bitr. avdelningschef för Studentavdelningen, Uppsala universitet
 • Helen Törnqvist, chefsjurist / avdelningschef för Juridiska avdelningen, Karolinska Institutet
 • Chatarina Larson, enhetschef för Juridik, Umeå universitet
 • Jenny Wäsström, jurist, Linköpings universitet
 • Cecilia Billgren, projektledare föreskrifter / stabsråd, Lunds universitet
 • Jacob Färnert, vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer
 • Linda Gerén, senior rådgivare, SUHF:s kansli

Arbetsgruppen utses för perioden 2023-04-06 – 2024-12-31, men avslutas tidigare om uppdraget är slutfört. Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer som anses behövas för uppdraget. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med SUHF:s kansli.