!Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgrupp för etikfrågor/oredlighetsfrågor/god forskningssed – ersatt av expertgrupp

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med att hantera forskningsetiska frågor, hantering och konsekvenser av oredlighet och att främja god forskningssed samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt inom området.

Uppdrag

Gruppen ska:

 • Skapa en arena för ett nyanserat samtal om misstag, fel och fusk samt hur vi skapar förutsättningar för ansvarstagande i att hjälpa varandra att göra rätt
 • Föra en gemensam diskussion kring hur vi hanterar anklagelser om oredlighet eller påvisad oredlighet vid våra lärosäten, på kort och lång sikt
 • Följa etableringen av den nya oredlighetsnämnden och analysera konsekvenserna av det nya systemet, detta bör även innefatta lärosätenas egen hantering av brott mot god forskningssed som faller utanför oredlighetsbegreppet
 • Föra dialog med externa aktörer, som hanterar förebyggande arbete såväl som konsekvenser av oredlighetsutredningar och påvisad oredlighet, såsom forskningsfinansiärer
 • Bevaka etableringen av den nya etikprövningsmyndigheten, inventera hur lärosäten hanterar frågor som efterlevnad av etikprövningslagen, samtycke, utbildning och information rörande forskningsetik samt identifiera praxis
 • Bevaka utredningar inom området
 • Överväga lämpligheten att ta fram rekommendationer.

Sammansättning

 • Till ledamöter för perioden 2019 – 2020 utses:

  Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet (ordförande)

 • Stefan Eriksson, rektorsråd Uppsala universitet (verkställande ledamot)
 • Sara Arrenius, rektor Kungliga konsthögskolan
 • Helen Dannetun, rektor Linköpingsuniversitet
 • Katrin Riklund, prorektor Umeå universitet
 • Hans Andersson, förvaltningschef Södertörns högskola
 • Jonas Åkerman, forskningssekreterare Stockholms universitet (sekreterare)
 • Mats Johansson, forskare Lunds universitet
 • Marita Hilliges, generalsekreterare