Rundabordssamtal om lärarutbildning 2021

13 okt

I oktober är det dags för det andra av två rundabordssamtal om samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman – nyckeln för att stärka Sverige som kunskapsnation.

För två år sedan ägde det första Rundabordssamtalet rum. Sedan dess har flera utredningar på skolområdet och lärarutbildningarna remissbehandlats och ett fördjupat förslag om ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare väntas inom kort. En utredning om huvudmannaskapet för skolan har också påbörjats. I april 2021 förväntas Riksdagen ta beslut om Forskningspropositionen som bland annat innehåller förslag kring lärarutbildningarna och försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära forskning (ULF). Att ULF ska permanentas framgår av propositionen, men för att det ska möjliggöras i hela landet, senast 2024 krävs ett antal ställningstaganden kring infrastruktur, samverkan och finansiering.

Mot denna bakgrund inbjuder SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning tillsammans med den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten med praktiknära forskning (ULF) till ett andra Rundabordssamtal. Samma frågor är fortfarande aktuella: Hur skapar vi långsiktiga förutsättningar för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän, bland annat hållbara former för samverkan och finansiering? Hur ser en framtida finansiering se ut? Krävs en regional struktur? Hur kan en sådan i så fall utformas? Skillnaden är att det är nu dags att ge svar på dessa frågor genom att lägga fram förslag på lämpliga modeller nationellt, regionalt och lokalt. Försöksverksamheten ska lämna in sina förslag i mars 2022 varför detta Rundabordssamtal är av stor betydelse som vägledning för de slutgiltiga förslagen.

Praktisk information

Rundabordssamtalet arrangeras av SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning tillsammans med den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten med praktiknära forskning (ULF). Samtalet vänder sig till nationella organisationer och myndigheter inom området samt till lärosätesledningar. Rundabordssamtalet äger rum i Stockholm den 13 oktober 2021 kl. 10-12 och följs av lunch kl. 12-13. Inbjudan och mer information skickas ut i början av juni.