!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Rundabordssamtal om lärarutbildning 2021

13 okt

Den 13 oktober är det återigen dags för ett rundabordssamtal om samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman – nyckeln för att stärka Sverige som kunskapsnation.

I oktober är det dags för det andra rundabordssamtalet om samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman inom utbildningsområdet. Rundabordssamtalet vänder sig till ledningar för lärosäten, myndigheter och organisationer inom utbildningsområdet. Det första samtalet ägde rum för snart två år sedan. Sedan dess har flera utredningar på skolområdet och lärarutbildningarna remissbehandlats och ett fördjupat förslag om ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare väntas inom kort. En utredning om huvudmannaskapet för skolan har också påbörjats. Riksdagen har tagit beslut om Forskningspropositionen som bland annat innehåller förslag kring lärarutbildningarna och försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära forskning (ULF). Att ULF ska permanentas framgår av propositionen, men för att det ska möjliggöras i hela landet, senast 2024 krävs ett antal ställningstaganden kring infrastruktur, samverkan och finansiering.

Mot denna bakgrund inbjuder SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning tillsammans med den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten med praktiknära forskning (ULF) till ett andra Rundabordssamtal. Flera frågor som diskuterades för två år sedan är fortfarande aktuella: Hur skapar vi långsiktiga förutsättningar för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän, bland annat hållbara former för samverkan och finansiering? Hur ser en framtida finansiering se ut? Krävs en regional struktur? Hur kan en sådan i så fall utformas?

Skillnaden är att det är nu dags att ge svar på dessa frågor genom att lägga fram förslag på lämpliga modeller nationellt, regionalt och lokalt. Försöksverksamheten ska lämna in sina förslag i mars 2022 varför 2021 års rundabordssamtal är av stor betydelse som vägledning för de slutgiltiga förslagen.

Praktisk information

Försöksverksamheten arbetar utifrån antagandet att en permanent ULF-struktur från 2025 förutsätter avtal, så kallade ULF-avtal, på nationell, regional och lokal nivå. Samtalet kommer att kretsa kring frågor om vad som behöver regleras, och på vilken nivå. Särskild tonvikt kommer att läggas på frågor om antalet noder för samverkan mellan lärosäten, mellan skolhuvudmän, och mellan lärosäten och skolhuvudmän. Inför samtalet kommer tentativa förslag att skickas ut.

Rundabordssamtalet äger rum digitalt den 13 oktober 2021 kl. 10-12.

Anmälan är stängd. Konferenslänk sänds ut till de anmälda ett par dagar före konferensen.

Frågor?

Kontakta Linda Gerén