!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Erfarenhetsutbyte om genomlysningen av utbildningsutbudet för livslångt lärande och omställning

7 nov

SUHF planerar ett webbinarium som uppföljning efter webbkonferensen som ägde rum den 6 oktober, för fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte. Webbinariet planeras med anledning av att regeringen i juni gav statliga universitet och högskolor i uppdrag att genomlysa utbildningsutbudet för livslångt lärande och omställning (U2022/02386). Lärosätena ska rapportera genomförda analyser till Universitetskanslersämbetet (med kopia till Regeringskansliet) senast den 30 november 2022.

Enligt regeringens uppdrag ska lärosätena ”vid genomförandet av uppdraget föra dialog med övriga lärosäten för att kunna dra lärdom av varandra i arbetet med analyserna, t.ex. genom att ta del av goda exempel på arbetssätt för att utveckla respektive utbildningsutbud samt för att utveckla de former som utbildning ges inom med syftet att underlätta för yrkesverksamma att studera.”

Webbinariet vänder sig till dig som handlägger lärosätets rapport.

Program

  • Program uppdateras senare.

Tid och plats

Tid: 7 november kl. 13:00 - 15:00
Plats: digitalt via Zoom. Konferenslänk skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar i förväg.

Anmälan och deltagaravgift

Sista dag för anmälan var den 1 november. Webbinariet är avgiftsfritt, men anmälan behövs för att kunna delta.

Vid frågor kontakta

Christopher Sönnerbrandt, SUHF:s kansli