!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Prövning av avvikelser från god forskningssed

28 maj

Den 28 maj 2021 kl. 09:00-12:00 anordnar SUHF:s expertgrupp för etikfrågor och Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) ett webbinarium om den nya ordning för prövning av avvikelser från god forskningssed som trädde i kraft den 1 januari 2020.

Vid webbinariet kommer representanter för NPOF och SUHF:s expertgrupp för etikfrågor att presentera erfarenheter och utmaningar från det gångna året. Därefter bereds deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter i mindre grupper. Webbinariet avslutas med en paneldiskussion där behov av preciseringar och vidare utveckling av arbetet med dessa frågor formuleras.

Medverkande

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Thomas Bull, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen, ordförande för NPOF
Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet, ordförande för SUHFs expertgrupp för etikfrågor
Mats Johansson, forskare vid Lunds universitet, ledamot av SUHFs expertgrupp för etikfrågor

Diskussionerna kommer att fokusera på hur vi gemensamt inom ramen för det nya systemet kan förbättra hanteringen av misstankar oredlighet i forskning och andra avsteg från god forskningssed. Syftet är inte att diskutera enskilda fall och bedömningar.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dem som på olika sätt är praktiskt involverade i beredning och/eller ansvarar för beslut i ärenden av relevant slag, t.ex. handläggare, ledamot/ordförande i utredande/beredande organ, rektor etc. Antalet platser är begränsat till tre per lärosäte.

Anmälan är nu stängd. Konferenslänk sänds till dem som anmält sig någon dag före webbinariet.