Prövning av avvikelser från god forskningssed

28 maj

Den 28 maj 2021 kl. 09:00-12:00 anordnar SUHF:s expertgrupp för etikfrågor och Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) ett webinarium om den nya ordning för prövning av avvikelser från god forskningssed som trädde i kraft den 1 januari 2020.

Vid webinariet kommer representanter för NPOF och SUHF:s expertgrupp för etikfrågor att presentera erfarenheter och utmaningar från det gångna året. Därefter bereds deltagarna möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter i mindre grupper. Webinariet avslutas med en paneldiskussion där behov av preciseringar och vidare utveckling av arbetet med dessa frågor formuleras.

Diskussionerna kommer att fokusera på hur vi gemensamt inom ramen för det nya systemet kan förbättra hanteringen av misstankar oredlighet i forskning och andra avsteg från god forskningssed. Syftet är inte att diskutera enskilda fall och bedömningar.

Webinariet vänder sig till dem som på olika sätt är praktiskt involverade i beredning och/eller ansvarar för beslut i ärenden av relevant slag, t.ex. handläggare, ledamot/ordförande i utredande/beredande organ, rektor etc. Antalet platser är begränsat till tre per lärosäte.

Välkommen att anmäla dig via formuläret nedan. Konferenslänk sänds till dem som anmält sig senast den 23/5.

Dokument