Dialogseminarium 2022

21 jan

Välkommen till 2022 års dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosätesledningar.

Seminariet genomförs fredagen den 21 januari 2022 kl. 10:00 - 16:00 på Finlandshuset, Stockholm.

Dialogseminariet mellan forskningsfinansiärer och lärosäten har genomförts ett flertal år. Seminariet har haft olika former och syften. Det startade som ett forum att diskutera full kostnadstäckning och SUHF-modellen. De senare åren har fokus legat på olika forskningspolitiska frågor.

2022 års seminiarium kommer att fokusera på fyra områden: Meritering och meritbedömning ur ett nationellt och internationellt perspektiv, samverkan och nyttiggörande, Sveriges strategi för Horisont Europa och tvär- och multidisciplinär forskning.

Anmälan

För att kunna skapa ett forum för öppen dialog är det av stor betydelse att forskningsfinan­siärer deltar med en eller flera talespersoner. För att inte lärosätesrepresentanterna ska vara i alltför stort flertal uppmanas rektorerna att ta med maximalt två ledningspersoner per lärosäte.

Deltagande i dialogseminariet är gratis.

Programmet kommer att ställas samman av en arbetsgrupp med representanter från Formas, Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova och SUHF.

Om det finns frågor eller annat går det bra att kontakta Lars Alberius