!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Dialogseminarium 2021

22 jan

Välkommen att delta på 2021 års dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosäten.

Seminariet genomförs fredagen den 22 januari 2021 kl. 13:00 - 16:00 via Zoom.

Dialogseminariet mellan forskningsfinansiärer och lärosäten har genomförts ett flertal år. Seminariet har haft olika former och syften. Det startade som ett forum att diskutera full kostnadstäckning och SUHF-modellen.

2021 års seminarium kommer att ha två fokusområden:

1. Den forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Forskningspolitiska propositionen väntas beslutas av regeringen i december. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en ökning med 3,4 miljarder kronor för forskning och innovation genom satsningar på bland annat forskningsinfrastruktur och en ökning av universitets och högskolors basanslag, och en beräknad nivåhöjning till 3,7 miljarder kronor 2024.

Av de 3,4 miljarder som regeringen föreslår ingår en tillfällig förstärkning av basanslagen 2021 på 500 miljoner kronor. Regeringen föreslår dessutom en permanent ökning av universitets och högskolors basanslag med 720 miljoner kronor 2021. Från och med 2024 är den permanenta nivåökningen 900 miljoner kronor.

Regeringen föreslår vidare förstärkt finansiering till Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas och Rymdstyrelsen.

De blir en viktig och inspirerande uppgift att absorbera satsningarna på 3,4 miljarder med bibehållen eller ökad kvalitet. Stora samhällsutmaningar ska mötas. Samtidigt ska frågor om jämställdhet, innovation och akademisk frihet beaktas.  Givet de inspel som lärosäten och finansiärer gjort så har vi ett bra underlag för att se till att regeringens ambitioner med forskningspropositionen förverkligas.

Under dialogseminariet kommer vi att diskutera hur finansiärer och lärosäten tillsammans kan förvalta regeringens ökade satsningar på forskning och innovation.

2. Framtidens meriterings- och medelstilldelningssystem i relation till incitament för öppen tillgång

I och med utvecklingen av www på 1990-talet öppnades helt nya möjligheter att sprida vetenskapliga rön via internet. Forskarsamhället såg potentialen i den nya revolutionerande tekniken och tog tidigt initiativ för att riva olika typer av åtkomsthinder till att sprida och få tillgång till kostnadsfri vetenskaplig information via internet.

Utvecklingen från att förmedla forskningsresultat genom prenumerationsbaserade tidskrifter och tryckta böcker till ett använda digitala tekniker och verktyg har emellertid gått långsamt och bland annat hindrats av olika typer av betalväggar och kraftigt ökande prenumerationskostnader för digitala tidskiftpaket trots att efterfrågan på tryckt material minskat men övergången har också dröjt på grund av motstånd från delar av forskarsamhället inte minst i frågor som rör meriteringssystemet.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna som har identifierats för att omställningen till öppen tillgång ska kunna genomföras fullt ut är att reformera det vetenskapliga meriterings- och medelstilldelningssystemen för att skapa incitament för öppen tillgång.

Problemet kan illustreras genom ett citat från VR:s rapport från 2015 som svar på ett regeringsuppdrag: ”Bedöms forskaren på tidskriftens ”journal impact factor” eller på förlagets respektive tidskriftens anseende när han eller hon söker bidrag eller anställning, styrs forskarna att i hög grad publicera i de etablerade kanalerna, som många gånger är prenumerationsbaserade. Sverige kan driva utvecklingen mot publicering i open accesstidskrifter genom att uppmana forskningsråd, universitet och högskolor att göra bedömningar av det enskilda verket, istället för en bedömning av tidskriften eller förlaget”.

Under dialogseminariet kommer vi att diskutera hur forskningsfinansiärer och lärosäten var för sig och tillsammans kan göra för att skapa tydliga incitament för att öppet tillgängliggöra forskningsresultat.

Anmälan

För att kunna skapa ett forum för öppen dialog är det av stor betydelse att såväl forskningsfinan­siärer med en eller flera talespersoner. Lärosätena har rätt att delta med maximalt tre personer, varav två från lärosätesledningen.

Anmälan är stängd.

Deltagande i dialogseminariet är gratis. Konferenslänk skickas ut till anmälda några dagar före dialogseminariet.

Programmet har ställts samman av en arbetsgrupp med representanter från Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas och SUHF

Om det finns frågor eller annat går det bra att kontakta Lars Alberius