!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Årskonferens och förbundsförsamling hösten 2019

22 okt 23 okt

Årskonferens

Karolinska Institutet arrangerar tillsammans med SUHF, SUHF:s årskonferens under temat Forskningskvalitet: Reproducerbarhetsutmaningen. 

Vi befinner oss just nu i vad som har kallats en reproducerbarhetskris inom forskningen. Även om fler vetenskapliga artiklar än någonsin publiceras, är det mindre än hälften av alla vetenskapliga studier som går att upprepa. Om inget görs är detta oroande faktum något som riskerar att hota vår möjlighet att uppnå hållbar, evidensbaserad kunskap som kan möta samhällets behov. Det är dags att hitta andra sätt än dem vi hittills använt för att mäta kvalitet, och ompröva själva begreppet kvalitet.

Under den här konferensen kommer vi tillsammans med huvudtalarna John Ioannidis (Stanford University, Department of Medicine) och Anna Dreber Almenberg (Handelshögskolan i Stockholm) att utforska strategier för att utveckla en mer nyanserad förståelse av begreppet kvalitet – som tar hänsyn till behovet av såväl hållbarhet som reproducerbarhet, till bättre utformade studieupplägg och mer ändamålsenliga statistiska metoder, till ett mer proaktivt etiskt och kritiskt förhållningssätt samt till ett öppnare och demokratiskt tillgängliggörande av vetenskapliga resultat.

Vi kommer även att diskutera vilka konsekvenser ett paradigmskifte får för forskningspolitiken gällande resursfördelning, meritvärdering, och vetenskapsmetodik, samt på vilket sätt vi ser till att forskningens resultat kommer samhället till nytta.

Genom att gå till botten med de problem som hotar forskningens hållbarhet kan vi ta större ansvar för att främja den bästa akademiska forskning.

Redefining research quality: The reproducibility challenge

We are in the midst of what some have called a research reproducibility crisis. While scientific discovery and complexity are developing at an unprecedented speed, less than 50% of scientific research studies can be reliably replicated. Left unchecked, this troubling fact may threaten our ability to generate sound, evidence-based knowledge that meets society’s needs. It is time to look beyond the traditional measures of quality and re-examine the very concept of quality itself.

During this conference we will explore, together with keynote speakers John Ioannidis (Stanford University Department of Medicine) and Anna Dreber Almenberg (Stockholm School of Economics), strategies for developing a more nuanced understanding of quality – one that takes into account the need for soundness and replicability, for better study designs and more appropriate statistical methods, for proactive ethical and critical reflection, and for more open and democratic access to scientific results.

We will also address the implications of this emerging paradigm shift for science policy, for resource allocation, for scientific methodology, and for the translation of research results to the benefit of society.

By deeply examining the issues that threaten the soundness of scientific research, we can begin to take greater responsibility for fostering the very best academic research practice.

Artiklar skrivna av huvudtalarna / Articles by keynote speakers

Lokaler och tider

Årskonferensen genomförs på Karolinska Institutets forskningslaboratorium Biomedicum, Solnavägen 9, Solna.

Konferensen startar kl. 10:00 (kaffe och registrering från kl. 09:30) och varar till ca kl. 16:30.

Därefter blir det fördrink och slutligen middag kl. 18:00. 

Fördrink och middag serveras i universitets Aula Medica, Nobels väg 6.

Förbundsförsamlingen

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling den 23 oktober kl. 08:30-15:00 på Karolinska Institutet, Berzelius väg 3, Gustaf Retzius föreläsningssal, Solna.

Utdrag ur förbundets stadgar § 4: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Sammanträdeshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer även att finnas för nedladdning här

Anmälan

Anmälan är stängd

Priser

  • Pris för årskonferens och middag är 1 700 kronor person exklusive moms (2 125 kronor inklusive moms, varav 425 kronor moms).
  • Deltar man endast under dagen (ej middag) kostar det 1 000 kronor per person exklusive moms (1 250 kronor inklusive moms, varav 250 kronor moms).
  • Deltar man endast vid middagen kostar det 700 kronor per person exklusive moms (875 kronor inklusive moms, varav 175 kronor moms).
  • Deltagande enbart på förbundsförsamlingen är gratis. 

Sista anmälningsdag är fredagen den 11 oktober 2019.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 11 oktober 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. För frågor om anmälan och betalning kontakta suhfkonf@su.se

Inga hotellrum är reserverade. Var och en bokar boende.

Vid frågor kontakta

Lars Alberius, SUHF:s kansli