Konferensteman

  Pedagogiskt ledarskap

  Inom temat "Pedagogiskt ledarskap" välkomnas bidrag som berör akademins skiftande pedagogiska ledarskap. Temat samlar upp frågor som berör det ledarskap som utövas inom lärarrollen, handledarrollen samt pedagogisk administration.

  • Lärarskap
  • Handledarskap
  • Administratörsskap

  Utbildning 2.014

  Inom temat "Utbildning 2.014" välkomnas bidrag som berör nutidsfenomen och utmaningar för dagens högre utbildning.  I temat ryms exempelvis aktuella frågor om öppna kurser och resurser, men även frågor med längre historisk bärighet om relationer mellan bildning och nytta, utbildningens intressenter och målgrupper och deras samtida gestaltningar.

  • MOOC/SPOC
  • Bildning och nytta
  • Intressenter och målgrupper

  Lärares kompetens

  Inom temat "Lärares kompetens" välkomnas bidrag som på olika sätt berör lärares högskolepedagogiska/didaktiska kompetens.  I temat ryms exempelvis frågor som berör möjligheterna att dokumentera, bedöma, utveckla och synliggöra lärares kompetens, relationen mellan dessa delar samt lärares möjligheter till utveckling och karriär inom undervisningsuppdraget.

  • Pedagogiska karriärvägar
  • Utveckling av pedagogisk kompetens
  • Dokumentera och bedöma pedagogisk kompetens

   

  Den lärande organisationen

  Inom temat "Den lärande organisationen" välkomnas bidrag som berör högskolan som organisation och miljö för lärande. I temat ingår frågor om såväl pedagogiskt och organisatoriskt stöd för lärande som förutsättningarna för både studenter och personalens lärande inom organisationen.

  • Stöd för lärande
  • Miljöer för lärande
  • Förutsättningar för lärande

  Akademiska kulturer

  Inom temat "Akademiska kulturer" välkomnas bidrag som på olika sätt berör kulturella yttringar inom akademin. Temat ämnar samla ett brett spektrum av relaterade frågor - allt från studenters förhållningssätt till studier och lärande, utbildningens och undervisningens grund samt relationer mellan undervisning, vetenskap och konstnärskap.

  • Studentkultur
  • Undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund
  • Bryggor mellan undervisning, vetenskap och konstnärskap

  Kvalitet och utvärdering

  Inom temat "Kvalitet och utvärdering" välkomnas bidrag som berör de erfarenheter universitet och högskolor har av de nya utvärderingssystem som implementerats under de senaste åren. Det inbegriper alternativ till utvärdering, kvalitetssäkring, kvalitetsmätning, benchmarking etc som utgör de nya utvärderingarnas resonansbotten.

  • Utbildningskvalitet
  • Kollegiala granskningar
  • Erfarenheter av utvärderingar
  © Copyright 2014 - NU2014 info@nu2014.se