Åtta olika teman är tänkta att inspirera till olika slags bidrag
till NU2012. I punkterna som följer efter rubrikerna ger vi
exempel på möjliga inslag.


1. Lärande för hållbar utveckling – grönt, gränslöst, gratis?

 • • Komplexa problem och nya kunskaper
  • Öppna och delade utbildningsresurser
  • Tillgänglighet och öppenhet i högre utbildning
  • Samverkansformer för hållbar utveckling
  • Resursutnyttjande och miljöaspekter i högre utbildning

 

2. Design av lärandemiljöer

 • • Virtuella och fysiska lärandemiljöer
  • Campusutbildningens utmaningar
  • Studentcentrerat, flexibelt och transformativt lärande
  • Stöd för kommunikation, skrivande, simulering och laboration
  • Sociala media i högre utbildning
  • Alternativa examinationsformer

 

3. Den globala utbildningen

 • • Kulturella dimensioner i globala utbildningar
  • Gemensam kunskapsutveckling och lärande
  • Interkulturell pedagogik – heterogenitet som utgångspunkt för lärande
  • Mobil teknologi och infrastruktur för lärande
  • Den bilaterala kurs- och programutvecklingens utmaningar
  • Språk - engelska som undervisningsspråk

 

4. Handledning - med den lärande i fokus

 • • Handledning från grund- till forskarnivå
  • Mentorskap, coaching, praktikhandledning och
  kollegiehandledning
  • Handledning i olika former och konstellationer
  • Akademiskt skrivande
  • Handledningens organisering och kontext

 

5. Kreativa och konstnärliga kompetenser

 • • Att bedöma kreativa och konstnärliga lärandeprocesser
  • Gränslösa kunskapsformer och innovation i utbildning
  • Entreprenörskapets pedagogiska dimensioner
  • Spel- och upplevelsebaserade undervisningsformer
  • Tvär- och interdisciplinära undervisningsområden

 

6. Vetande och vetenskap

 • • Utbildning på vetenskaplig och konstnärlig grund
  • Att balansera undervisning och forskning
  • Mot en akademisk lärarprofession - Scholarship of Teaching
  and Learning
  • Metrik och peer-review som bedömningskulturer
  • Aktuella högskolepedagogiska forskningsfrågor

 

7. Professioner och kompetenser – vad sätter gränserna?

 • • Omvandling och förnyelse i professionsutbildning
  • Arbetsintegrerat lärande och samverkansformer för
  kompetensutveckling
  • Validering och vägledning
  • Anställningsbarhet och utbildningars användbarhet
  • Verktyg och metoder för utveckling av professionsutbildning

 

8. Kärnvärden och kvalitetsutveckling i akademin – i skön
förening?

 • • Mäta, bedöma, kvalitetssäkra – utvärderings- och reformarbete
  • Högskoleutbildningens mål, syften och värden
  • Strategier och organisering för pedagogisk utveckling
  • Kursplaneutveckling och examination genom Bologna
  • Europeisering och transnationell styrning av högre utbildning

Videos på Youtube


Sidansvarig: Olof Siverbo
Sidan uppdaterades: 13 sept 2012