Arbetsgruppen för säkerhetsfrågor

Expertgruppen för fastighetsfrågor ska enligt sitt uppdrag ”arbeta med lärosätenas offentlighet relativt studenternas och anställdas säkerhet i frågor som gäller sådant som fysiska hot, stölder, tillgänglighet och öppenhet”. Expertgruppen har därför tillsatt en arbetsgrupp att behandla frågan om säkerhet utifrån en helhetssyn.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska göra en nationell översyn och kartläggning över hur SUHF:s medlems­lärosäten arbetar med frågor som berör studenternas, anställdas och besökares säkerhet.

Arbetsgruppen ska särskilt titta på frågor gällande brott mot person, fördelar/ nackdelar med öppna lokaler, tillgänglighet, förberedelse för synnerligen allvarliga händelser och liknande.

Med utgångspunkt i kartläggningen ska arbetsgruppen redovisa de åtgärder respektive lärosäte gör för att säkerställa studenternas, anställdas samt besökares säkerhet.

Arbetsgruppen har även fått i uppdrag att starta ett nationellt nätverk för säkerhetsfrågor.

Sammansättning

  • Jörgen Svensson, Göteborgs universitet (ordförande och sammankallande)
  • Annika Sjöborg, Karolinska Institutet
  • Jörgen Franzén, Linnéuniversitetet